WMO

Gemeenten moeten er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Officieel heet deze wet Wmo 2015.

Ondersteuning thuis vanuit de Wmo

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Het gaat bijvoorbeeld om:

  • begeleiding en dagbesteding;
  • ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten;
  • een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis;
  • opvang in geval van huiselijk geweld.

Persoonsgebonden budget (pgb)

De gemeente kan onder voorwaarden een persoonsgebonden budget (pgb) verstrekken. Met een pgb kan de cliënt de ondersteuning zelf kiezen en inhuren. Het geld komt niet op de eigen rekening. De Sociale Verzekeringsbank zorgt voor de betaling.

Compensatieregeling pgb

Er zijn in 2016 problemen geweest met de uitbetaling van het pgb. Hierdoor zijn zorgverleners niet altijd op tijd betaald. Door de problemen is hinder en stress ontstaan bij budgethouders en hun zorgaanbieders. Een deel van hen heeft bovendien extra en soms veel kosten moeten maken.

Bent u budgethouder of pgb-zorgverlener? En hebt u extra kosten gemaakt door minimaal 1 te late betaling door de SVB in 2015? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden compensatie voor deze kosten ontvangen. U kunt hiervoor een aanvraag indienen tussen 1 maart 2017 en 31 mei 2017. Lees meer over deze compensatieregeling trekkingsrecht pgb op Compensatieregelingpgb.nl. Daar staat ook een aanvraagformulier.

Ondersteuning die past bij persoonlijke situatie

Meldt iemand zich bij de gemeente met het verzoek om ondersteuning? Dan moet de gemeente onderzoek doen naar de persoonlijke situatie.

Eigen bijdrage Wmo

Gemeenten mogen voor de ondersteuning die zij bieden een eigen bijdrage vragen.

Zorg of ondersteuning aanvragen

Iedere gemeente organiseert de toegang tot ondersteuning op zijn eigen manier. Sommige gemeenten kiezen voor het Wmo-loket. Veel gemeenten kiezen sociale wijkteams waar mensen terecht kunnen met hun hulpvraag. Wat het wijkteam precies doet, verschilt per gemeente.

Overgangsrecht in Wmo

Voor mensen die een AWBZ-indicatie hebben die doorloopt in 2016 is een overgangsregeling gemaakt.

Het keukentafelgesprek

Inwoners die behoefte hebben aan ondersteuning kunnen dat melden bij de gemeente en de gemeente doet vervolgens onderzoek naar de persoonlijke situatie van de inwoner. In veel gevallen gebeurt dit onderzoek in de vorm van een gesprek, dat ook wel bekend staat als het ‘keukentafelgesprek’.

In de media en bij cliëntenorganisaties duiken de laatste tijd regelmatig vragen op over het keukentafelgesprek. Programma Aandacht voor iedereen (AVI) en VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) gaan in op de 11 meest voorkomende vragen en zorgen.

Digitale spreekuur